Polskie Stowarzyszenie Golfa Seniorów

Aktualności

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PSGS – komunikat

Szanowni Członkowie PSGS

W dniu 5.04.2016 r., w Siedzibie Stowarzyszenia PSGS,  Al. Jerozolimskie 65/79. pok. 3208 III piętro w  Warszawie (Mariott),  o godzinie I termin – 12.00,  II termin – 12.30 odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PSGS.  W załączeniu przedstawiam proponowany porządek obrad oraz projekt uchwały nr 1 dotyczącej zmian w statucie. W imieniu Zarządu PSGS  Serdecznie zapraszam. Prezes Bogusław Bil.

Porządek Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Polskiego Stowarzyszenia Golfa Seniorów

 1. Powitanie i zagajenie – Prezes PSGS
 2. Przedstawienie propozycji porządku obrad Walnego Zgromadzenia
 3. Powołanie komisji
 1. Skrutacyjnej
 2. Mandatowej
 3. Wniosków i Uchwał
 1. Stwierdzenie kworum
 2. Sprawozdanie Prezesa PSGS
 3. Sprawozdanie z udziału reprezentacji PSGS w turniejach ESGA 2015 ( +55 i +70)
 4. Informacja Zarządu PSGS o stanie przygotowań turniejów ESGA 2016 i ESGA 2017 w Polsce
 5. Sprawozdanie Skarbnika PSGS
 6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej, udzielenie absolutorium Zarządowi PSGS za 2015
 7. Dyskusja
 8. Uchwała nr 1 o zmianach w Statucie Polskiego Stowarzyszenia Golfa Seniorów dotyczących praw i obowiązków członków PSGS12. Uchwała nr 2 o zwiększeniu liczby członków Zarządu PSGS

13. Uchwała nr 3 w sprawie wysokości rocznej składki członkowskiej

14. Uchwała nr 4 o utworzeniu Sekcji Kobiet Polskiego Stowarzyszenia Golfa Seniorów

15. Wybory uzupełniające do Zarządu i Komisji Rewizyjnej PSGS

16. Dyskusja

17. Zapytania i wnioski

18. Zakończenie obrad

Prezes PSGS

Bogusław Bil

Uchwała nr 1

o zmianach w Statucie Polskiego Stowarzyszenia Golfa Seniorów

dotyczących praw i obowiązków członków PSGS

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Stowarzyszenia Golfa Seniorów, zgodnie z Rozdziałem IV pkt. 9b) Statutu Polskiego Stowarzyszenia Golfa Seniorów, dokonuje następujących zmian w Statucie Polskiego Stowarzyszenia Golfa Seniorów:

 1. W Rozdziale II pkt. 2 dodaje się ppkt. d) Tworzenie sekcji tematycznych
 2. W Rozdziale III pkt. 14 zamienia się ppkt. b)
 • wykreśla się akapit „ – z powodu niepłacenia składek za okres pół roku”
 • dodaje się ppkt. c) w brzmieniu „z powodu niepłacenia składek za okres 1 roku”
 • ppkt. c) otrzymuje numerację d)
 • ppkt. d) otrzymuje numerację e)
 1. W Rozdziale III pkt. 16 zmienia się wiek dla mężczyzn na 50 lat. Nowe brzmienie „16. Seniorem według niniejszego statutu stają się kobiety i mężczyźni z datą ukończenia 50 lat.”

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia do realizacji przez Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Golfa Seniorów.

Komisja wniosków i uchwał

 1. …………………..
 2. …………………..
 3. …………………..

Ostatnie aktualności

Partnerzy strategiczni Partnerzy wspierający
Partnerzy medialni