Polskie Stowarzyszenie Golfa Seniorów

Aktualności

Zapraszamy 22.09.2023 r.

REGULAMIN

1. Komitet turnieju.
Komitet turnieju składa się co najmniej z dwóch osób. W skład Komitetu Turnieju wchodzą: Przedstawiciel organizatora oraz sędzia Turnieju. O większej liczbie osób wchodzących w skład Komitetu decyduje organizator, który może wskazać dodatkowe osoby.

 1. Uprawnieni do gry w turnieju.
  Amatorzy wg definicji zawartych w Regułach Golfa R&A Rules Limited posiadający aktualną kartę HCP w dniu rozgrywania turnieju, wydaną przez Polski Związek Golfa. Maksymalna liczba zawodników mogących wziąć udział w turnieju X-lecia PSGS wynosi 88 zawodników.
 2. Czas i miejsce rozgrywania turnieju.
  Turniej X-lecia PSGS odbędzie się w dniu 22 września 2023 na polu golfowym Siemianowice Śląskie Golf Club. Czas rozpoczęcia turnieju godzina 9:00. W zależności od ilości zawodników biorących udział w turnieju, turniej zostanie rozegrany w formie shot-gun lub startów z tee startowych 1 i 10.
 3. Tee Startowe.
  Tee startowe: mężczyźni – żółte, kobiety – czerwone (lub inne oznaczenia w zależności od pola golfowego odpowiadające przyjętym tee startowym dla Pań jako czerwone i Panów jako żółte).
 4. Formaty gry.
  Turniej rozgrywany jest na 18 dołkach. Format gry –  stroke play brutto, stroke play netto, stableford netto.
 5. Standardy zachowania graczy podczas wszystkich turniejów 
  Zabronione jest wchodzenie graczy do stref zabronionej gry na polach, gdzie one występują. Gracze postępują zgodnie z dobrymi zasadami dbania o pole golfowe tj. naprawiają ślady po piłkach oraz inne uszkodzenia na greenie, grabią bunkry i odkładają divoty. Stosujemy „Ready Golf”. Nie jest akceptowane używanie słów ogólnie uważanych za obraźliwe. Zabronione jest rzucanie kijami i niszczenie pola. Nie jest akceptowane lekceważenie innych graczy, brak szacunku dla sędziów i widzów. Obowiązuje ogólnie przyjęty strój golfowy. Kary za złamanie w/w standardów: Pierwsze złamanie standardu zachowania – ostrzeżenie; Drugie złamanie – jeden punkt karny; Trzecie złamanie – dyskwalifikacja.
 6. Zgłoszenia, opłaty turniejowe, listy startowe i gracze rezerwowi 
  Zgłoszenia do turnieju można dokonać poprzez poniższy link, lub na stronie turnieju w eaglu
  opłata turniejowa dla członków PSGS – 255 zł, opłata dla członów klubu Śląski Klub Golfowy 105 zł, opłata dla pozostałych 275 zł
  https://eagle2.pzgolf.pl/tournament/v313/#/9742/registration
 7. Rejestracja, zamknięcie i ogłoszenie list startowych.
  Rejestracja do turnieju, w miarę dostępności miejsc, możliwa jest do godziny 12:00 dnia poprzedzającego turniej. Oficjalne zamknięcie listy startowej nastąpi o godzinie 12:00 na dzień przed rozpoczęciem turnieju. Ogłoszenie listy startowej na pierwszy dzień odbędzie się na dzień przed rozpoczęciem turnieju o godzinie 16:00 zostanie ona umieszczona w eaglu/Pzgolf.
 8. Czas rozpoczęcia gry i grupy startowe
  Każdy z zawodników powinien być gotowy do rozpoczęcia gry 5 minut przed czasem startu w wyznaczonym dla niego miejscu i czasie przez Komitet Turnieju. Jeżeli zawodnik stawi się gotowy do gry w ciągu 5 minut po czasie startu w wyznaczonym miejscu (Reg. 5.3a), karą za nie rozpoczęcie gry o czasie będą dwa uderzenia karne na pierwszym dołku.
  W rozgrywkach Stableford Komitet odejmie dwa punkty od jego wyniku ogólnego rundy (Reg. 21.1c).
  W przypadku kiedy zawodnik przybędzie na miejsce startu 5 minut po wyznaczonym czasie zostanie zdyskwalifikowany. Jeżeli Komitet Turnieju ustali, że wyjątkowe okoliczności nie pozwoliły zawodnikowi wystartować o wyznaczonym czasie to ma możliwość nie nakładać na niego kary. Oficjalny czas startu mierzony jest wg zegara znajdującego się na miejscu startu.
  Zawodnik musi ukończyć rundę w tej samej grupie startowej, w jakiej rundę rozpoczął. Samowolna zmiana lub łączenie grup startowych przez zawodników są niedozwolone. Karą za złamanie niniejszej reguły jest dyskwalifikacja (Reg. 5.4b).
 9. Zawieszenie gry ze względu na złą pogodę.
  Jeżeli Komitet Turnieju stwierdzi, że z jakiegokolwiek powodu pole nie nadaje się do gry lub, że istnieją powody uniemożliwiające grę, może zarządzić czasowe zawieszenie gry lub unieważnić grę i wszystkie wyniki danej rundy.
 10. Zawieszenie gry z powodu niebezpiecznej sytuacji (Reg. 5.7b)
  Komitet Turnieju w potencjalnie niebezpiecznych warunkach może ogłosić przerwanie gry w następujący sposób: Natychmiastowe przerwanie gry: jeden długi sygnał syreny. Jeżeli zawodnicy znajdują się między dołkami, nie wolno im rozpocząć gry do czasu wznowienia jej przez Komitet Turnieju. Jeżeli zawodnicy są w trakcie rozgrywania dołka, muszą niezwłocznie przerwać grę i postąpić zgodnie z Reg. 5.7b(1). Jeżeli zawodnik nie przerwie gry natychmiast, zostanie zdyskwalifikowany, chyba, że okoliczności dadzą podstawy do odstąpienia od takiej kary. Przerwanie gry: trzy następujące po sobie sygnały syreny: Jeżeli zawodnicy znajdują się między dołkami, nie wolno im rozpocząć gry do czasu wznowienia jej przez Komitet Turnieju. Jeżeli zawodnicy są w trakcie rozgrywania dołka, mogą przerwać grę natychmiast lub kontynuować ją, pod warunkiem, że zrobią to bez opóźniania. Jeżeli zdecydują się na kontynuowanie gry danego dołka, mogą ją przerwać w dowolnym momencie przed zakończeniem dołka, zgodnie z Reg. 5.7b(2). W każdym przypadku gra musi być przerwana po zakończeniu danego dołka. Wznowienie gry: dwa krótkie sygnały syreny: Zawodnicy zobowiązani są do wznowienia gry, gdy Komitet Turnieju ogłosi jej wznowienie.
 11. Zdawanie kart wyników.
  Marker zobowiązany jest zapisywać na każdym dołku jedynie wyniki brutto gracza, którego jest markerem oraz własne. Odpowiedzialność za podanie poprawnych i kompletnych wyników oraz za złożenie poprawnych podpisów na kartach ponosi zawodnik. Odbiór kart wyników odbywać się będzie w Biurze Zawodów przez osobę wskazaną przez Komitet Turnieju w czasie do 15 minut od zakończenia rundy. Jeżeli zawodnik nie zda swojej karty zgodnie z powyższym zapisem, może zostać zdyskwalifikowany, chyba, że okoliczności dadzą podstawy do odstąpienia od takiej kary. Wywieszenie wyników na tablicy ogłoszeń oznacza „oficjalne ogłoszenie wyniku”.
 12. Rozstrzyganie remisów.
  Rozstrzyga lepszy wynik stableford netto ostatniej rundy w następującej kolejności: na dołkach 10-18, 13-18, 16-18, 18 dołku. W razie nierozstrzygnięcia kolejności w podany sposób, o wyższej pozycji na liście będzie decydował niższy HCP WHS. W ostateczności losowanie.
 13. Nagrody.
  Główna klasyfikacja:
  Stroke Play brutto – 3 nagrody (puchary)

Najlepsza kobieta
Stroke Paly brutto – 1 nagroda (puchar)

Dodatkowe klasyfikacje:
Stroke Play netto – 3 nagrody (puchary)
Stableford netto – 3 nagrody (puchary)

Konkursy dodatkowe:
Longest drive -1 nagroda
Nearest the pin – 1 nagroda

 1. Sprzęt elektroniczny
  Dozwolone jest używanie elektronicznych i optycznych urządzeń do pomiaru tylko odległości. Jeżeli urządzenie ma dodatkowe funkcje do wskazania lub pomiaru innych parametrów mogących mieć wpływ na jego grę (np. stopień nachylenia terenu, prędkość wiatru, temperaturę czy dobór kija itp.) to użycie takich dodatkowych funkcji będzie naruszenie Reguły 4-3a, za co karą są dwa uderzenia karne w stroke play, a przy ponownym wykroczeniu dyskwalifikacja.
 2. Transport.
  Gracze w turniejach eliminacyjnych oraz turnieju finałowym mogą korzystać ze środków transportu. Organizator nie ma wpływu na liczbę środków transportu na polu golfowym.
 3. Wózki golfowe elektryczne.
  Wózki elektryczne są dozwolone.
 4. Piłki oraz kije golfowe.
  Piłki oraz kije golfowe używane w turniejach muszą być dopuszczone do rozgrywek amatorskich przez R&A.
 5. Caddies.
  Każdy gracz może mieć jednego caddiego w danym czasie (Reg. 10.3). 
 6. Zmiany w Regulaminie Turnieju.
  Komitet Turnieju zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu Turnieju, informacja o takiej zmianie zostanie przekazana do publicznej wiadomości w najkrótszym możliwym terminie.
 7. Postanowienia dodatkowe
  Każdy uczestnik Turnieju wyraża zgodę na bezpłatne użycie wizerunku w materiałach filmowych, zdjęciowych i audiowizualnych przygotowanych przez organizatora Turnieju lub przez upoważniony przez organizatora Turnieju podmiot. Zgoda na bezpłatne użycie wizerunku uczestnika Turnieju obejmuje wielokrotne korzystanie z wizerunku uczestnika Turnieju w celach promocyjnych, marketingowych, reklamowych oraz wydawniczych. Organizator Turnieju ma prawo nieodpłatnie wykorzystywać wizerunek uczestnika Turnieju w przygotowywanych przez Organizatora Turnieju publikacjach, ilustracjach, prasie, książkach, ulotkach, reklamach oraz ma prawo nieodpłatnie wykorzystywać wizerunek uczestnika Turnieju w Internecie.

Opłaty turniejowe są następujące:
członkowie klubu Śląski Klub Golfowy – 105 zł
członkowie PSGS – 255 zł
pozostali – 275 zł

Zapisy: Turniej X-lecia PSGS | PZG Eagle 2.0 (pzgolf.pl)

Ostatnie aktualności

Partnerzy strategiczni Partnerzy wspierający
Partnerzy medialni